Uczestnik zajęć ma prawo:

 • do  należytej opieki ze strony pracowników placówki, zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich
 • jawnego wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia placówki, światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza tym dóbr osób innych
 • uczestniczenia w kołach zainteresowań organizowanych przez placówkę oraz do korzystania ze sprzętu, pomocy dydaktycznych pod nadzorem Instruktora
 • przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
 • do reprezentowania placówki w konkursach, przeglądach i imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami
 • zwrócić się o dodatkową pomoc do Instruktora w przypadku trudności w opanowaniu materiału lub treści zajęć
 • do odpoczynku
 • zwrócić się bezpośrednio do Instruktora w sprawach ważnych lub osobistych, oczekując od niego pomocy

 

Uczestnik zajęć ma obowiązek:

 • przestrzegać regulaminu pracowni
 • postępować w sposób nie naruszający dobra placówki i jej społeczności
 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach koła
 • zachowywać się kulturalnie, dbając o swój wygląd i kulturę słowa oraz troszcząc się o mienie placówki, utrzymanie czystości i porządku
 • przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego tj. okazywać szacunek pracownikom oraz innym członkom społeczności placówki, szanować poglądy i godność drugiego człowieka
 • dostosować się do uwag i wskazań prowadzącego
 • naprawić wyrządzone przez siebie szkody moralne i materialne
 • wnoszenia opłat za zajęcia z góry do 10 dnia każdego miesiąca (np. za miesiąc XII do 10.XII)

Wyjście Uczestnika z zajęć może odbywać się jedynie za zgodą Instruktora

Wszelkie działania uczestnika winne być realizowane w oparciu o istniejący regulamin pracowni